ALGEMENE VOORWAARDEN AVIVIA B.V.              Versie: 1 januari 2018

Gevestigd aan de Transistorweg 5, 6534 AT Nijmegen
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17182870

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Avivia BV en een
Opdrachtgever waarop Avivia BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Avivia BV, voor de uitvoering waarvan
door Avivia BV derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Avivia BV en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Avivia BV en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan
dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie
te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Avivia BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan
niet van toepassing zijn, of dat Avivia BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving
van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Avivia BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend
indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Avivia BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen
dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in
het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten,
tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen
aanbod dan is Avivia BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Avivia BV anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Avivia BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur

De overeenkomst tussen Avivia BV en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Avivia BV
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Avivia BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Avivia BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3. Avivia BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404,
7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien door Avivia BV of door Avivia BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden
verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Avivia BV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk
te factureren.
6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Avivia BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Avivia BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,
tijdig aan Avivia BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Avivia BV zijn verstrekt, heeft Avivia BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te
brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Avivia BV ter
beschikking heeft gesteld. Avivia BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Avivia BV is uitgegaan
van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Avivia BV
gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Avivia BV daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5. Wijzigingen en aanvulling van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om
deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst
overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen
werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Avivia BV zal daarvan
zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Avivia BV gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Avivia BV bevoegde persoon en de Opdrachtgever
akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te
bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen wanprestatie van Avivia BV op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op
te zeggen of te annuleren.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Avivia BV een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in
kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 6. Tarieven en prijsverhoging

1. Indien Avivia BV met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Avivia BV niettemin te allen
tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om
de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of
verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et
cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
2. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt
binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op
titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Avivia BV
– Alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; – Indien de
prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Avivia BV rustende verplichting ingevolge de wet; – Indien
bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of, bij
levering van een zaak, – indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

1. Avivia BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de
overeenkomst Avivia BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen.
2. Voorts is Avivia BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Avivia BV kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Avivia BV op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien Avivia BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Avivia BV tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Avivia BV gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming
ontbinding rechtvaardigt, dan is Avivia BV gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit
hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Avivia BV, zal Avivia BV in overleg met de Opdrachtgever
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Avivia BV extra kosten met zich
meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Avivia BV anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover
het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Avivia BV vrij
om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Avivia BV
op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst voor onbepaalde duur met inachtneming van een redelijke opzegtermijn op
te zeggen.

Artikel 8. Overmacht

1. Avivia BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Avivia BV geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Avivia BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Avivia
BV of van derden daaronder begrepen. Avivia BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Avivia BV zijn verbintenis had
moeten nakomen.
3. Avivia BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Avivia BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Avivia BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 9. Facturatie

De facturatie vindt plaats nadat de opdrachtgever het tussen- of eindrapport heeft goedgekeurd. Indien de opdrachtgever niet
binnen 14 dagen na verzending van het tussen- of eindrapport heeft gereageerd wordt dit door de Avivia BV gezien als
goedkeuring en vindt facturatie plaats. hans@tuendepharma.com

Artikel 10. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Avivia BV aan te geven wijze in de
valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Avivia BV aangegeven. Avivia BV is gerechtigd om periodiek te
factureren.
2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder
dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
3. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke
kosten welke Avivia BV maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor
rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het
openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Avivia BV gemaakte en te maken kosten
boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Avivia BV verschuldigde. Bezwaren tegen de
hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling
6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere
reden op te schorten.

Artikel 11. Reclames, verjaringstermijn

1. Reclames met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de uitvoering van de
werkzaamheden waarop de reclame betrekking heeft, schriftelijk bij Avivia BV te worden ingediend.
2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
3. Indien vaststaat dat de werkzaamheden niet deugdelijk zijn uitgevoerd en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
Avivia BV, geheel naar eigen keuze van Avivia BV, binnen redelijke termijn zorgdragen voor alsnog deugdelijke uitvoering
van de werkzaamheden dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.
4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen
eventuele onderzoekskosten, aan de zijde van Avivia BV daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
Avivia BV en de door Avivia BV bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Indien Avivia BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Avivia BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Avivia BV is uitgegaan van door of namens
de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Avivia BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot
maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van Avivia BV daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de
verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van Avivia BV beperkt tot vergoeding van directe schade en tot
maximaal tweemaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. In het geval van overeenkomsten met een doorlooptijd langer dan 6 maanden, is de
aansprakelijkheid van Avivia BV verder beperkt tot tweemaal de factuurbedragen die in de laatste 6 maanden voorafgaand
aan het ontstaan van de schade door Avivia BV aan Opdrachtgever in rekening zijn gebracht.
4. Avivia BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder doch niet beperkt tot letselschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van
(op)levertermijnen.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van Avivia BV of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Avivia BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Avivia BV toerekenbaar is. Indien Avivia BV uit dien
hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Avivia BV zowel buiten als in rechte bij te
staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Avivia BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
Alle kosten en schade aan de zijde van Avivia BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 14. Verjaring

Iedere vorm van aansprakelijkheid van Avivia BV vervalt door het verloop van 1 jaar vanaf het moment dat de werkzaamheden
zijn verricht.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

Avivia BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving. Avivia BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Avivia BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Avivia BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Avivia BV het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.
3. Avivia BV behoudt zich het recht om eenzijdig wijzigingen in de algemene voorwaarden door te voeren. Deze wijzigingen
zullen pas ingaan nadat de opdrachtgever hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte is gebracht.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.